Меню
Количка

Оперативна програма иновации и конкурентноспособност


Номер на договора: BG16RFOP002-2.073-3629-C01Бенефициент: СОНО ЕООД

Наименование на проекта: BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща стойност:10 000 /десет хиляди/ лв., от които 8 500 /осем хиляди и петстотин/ лв. европейско и  1 500 /хиляда и петстотин/ лв. национално съфинансиране. 


Начало: 14.07.2020

Край: 14.10.2020

Място на изпълнение на проекта: гр.Пловдив

 

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последствията от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия то пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Същност на проекта:

В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на дружеството, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното му функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

 

Проектът се изпълнява на територията на град Пловдив, където се намират седалището и адресът на управление на компанията.

 

Проектът е с обща продължителност от 3 месеца в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процеса в дружеството, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Предвидените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

 

Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда.

 

 

Управител: инж. Иван Янкулов

 

------------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.