Меню
Количка

Гаранционни условия

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Търговската гаранция не е свързана с допълнителни разходи за потребителите. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Търговската гаранция важи и за наши продукти, закупени от други търговски обекти.  Ако нямате попълнена гаранционна карта на хартиен носител, за да получите допълнителната търговска гаранция,  е необходимо да  регистрирате продукта в сайта ни в няколко лесни стъпки чрез бутона "регистрирай продукт". Ние ще Ви изпратим попълнената гаранционна карта на електронния адрес, предоставен от Вас.

Ако сте закупили продукта директно от нас, допълнителната търговска гаранция важи и без регистрация.


 

Соно ЕООД дава до 5 години Търговска гаранция на продуктите си от датата на закупуването им, както следва:

 

WP230TV – 5 години гаранция

WP230LT – 5 години гаранция

WP230W  – 3 години гаранция

WP230BF – 3 години гаранция

Всички останали – 2 години гаранция

 

Фирмата Ви гарантира, че продуктите  нямат дефекти при излизането си от производството,  дължащи се на некачествени материали или недобра изработка. Ако все пак през гаранционния период се установи дефект на продукта, дължащ се на некачествени материали или изработка, Соно ЕООД ще го поправи или замени с нов.

Гаранцията важи също и в случаите на преждевременно изчерпване лимита на защитата.*

Гаранцията не покрива вреди, причинени от директен удар на мълния**, инциденти, неправилна употреба или при промяна на конструкцията или електрическата схема на пик предпазителя.

 

*          Изчерпване лимита на защитата може да се получи при дълговременна употреба (над 5 -10 години) или при отскоци на напрежението, превишаващи защитния й капацитет. Животът на защитата не може да бъде точно определен, тъй като зависи от силата и честотата на пиковете, преминали през нея.

**         Пик предпазителите защитават уредите от индиректните въздействия на мълниите (индукция и подземни токове), които се разпространяват в голям периметър ( до няколко километра), но не гарантират защита от директно попадение на мълния в сградата, в кабелите на захранващата мрежа на сградата, антени и други устройства, разположени в близост до сградата.

***       Гаранцията важи само за новозакупен продукт. При препродажба гаранцията не важи.

 

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:

1. Има несъответствие между данните в документите и тези на продукта или опити за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката.

2. Не са спазени указанията за монтаж и експлоатация на продукта, посочени в инструкцията за употреба или са нарушени правилата и стандартите за безопасност, валидни за страната.

3. Повредите са следствие от: неправилен монтаж, (опит за) ремонт от неупълномощени лица или сервизи; правени непозволени модификации на продукта, променящи свойствата му; повредата е настъпила в резултат на състояние или дефект на системата, в която уредът е бил включен или вграден.

4. При щети и дефекти, причинени от небрежност, злоупотреба или несъобразена с предназначението на продукта употреба (напр. включване на отоплителни уреди, уреди със замърсени или повредени щепсели).

5. Повредите са настъпили при транспорт (освен когато се извършва от Соно ЕООД), инциденти, вибрации, радиация или вследствие на природни бедствия (наводнения, пожар и др. подобни), работа в замърсена околна среда, проникнали насекоми или други, независещи от Соно ЕООД причини.

 

За да предявите рекламация, ще е необходимо да представите касова бележка или фактура, удостоверяваща покупката на стоката.

 

Спазвайки изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), сме длъжни да Ви уведомим, че независимо от Търговската гаранция, Соно ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 

 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

    Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

    Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


Информация относно упражняване правото на отказ от договора чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите.

     I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

     II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

     III. Срокът за отказ е 14 дни считано от:

а) датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас(включително и превозвач избран от Вас и различен от предложения от нас), сте влезли във владение на стоките.

б) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време - датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас (включително и превозвач избран от Вас и различен от предложения от нас), сте влезли във владение на първата стока.

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива- телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.sono.bg .Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. Ако подадете заявлението по електронен път чрез нашия уебсайт, задължително трябва да посочите Вашия електронен адрес.

     Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

     IV. Действие на отказа.

     Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Адресът за връщане е гр. Пловдив 4004, бул. "Цар Борис III - Обединител" 1 (ЕАЗ)

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките и отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До Соно ЕООД, гр.Пловдив, бул.Цар Борис III – Обединител 1

Електронен адрес: sono@sono.bg

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.................................................................................................................................................

Получени на........................................................................................................................(дата)

Име на потребителя:.....................................................................................................................

Адрес на потребителя:..................................................................................................................

Подпис на потребителя: (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата:..........